Projekt

Kinesiska för européer

Projektet Chinese for Europeans skapades för att underlätta kontakterna mellan den Europeiska Unionen och Kina. Enligt Eurostat växer utbytet mellan dessa parter årligen. Samtidigt växer mängden studenter och turister som besöker Kina. Projektet är ett svar på det växande behovet av kunskap i kinesiska. Projektet är riktat till affärsman, turister, studenter och barn.

Kursen innehåller fem delmoduler på nivå A1 - allt enligt de europeiska språknormerna, som finns tillgängliga i de 23 officiella europeiska språken.

Projektet Chinese for Europeans mål är ett närmande av det kinesiska språket samt Kinas kultur för användare från den Europeiska Unionen - för alla mellan 9 och 99 års ålder. Projektet hjälper att höja de språkliga och kulturella kompetenserna. Ett utav projektets delmål är att kunskapen skall intas under livets hela gång samt vara ett hjälpmedel vid den multikulturella dialogen. Allt detta åstadskommer man genom användandet utav nya innovativa redskap som ICT/IT (inlärningsmetoder som tar hjälp av mobiltelefoner, micro-learning etc.) där man flitigt nyttjar distansinlärningsprocedurer.

Projektets mål är att europeer som planerar att resa till Kina pga. personliga, affärsmässiga, utbildnings- eller turiständamål skall ha tillgång till lättåtkomliga material för att underlätta adaptationsprocessen. Projektets syfte är ett underlättande av att knyta kontakter mellan den Europeiska Unionens medborgare samt kinesiska immigranter, höja de europeiska medborgarnas motivation att vilja lära sig det kinesiska språket samt uppmuntra att ta sig igenom de svårigheter som uppkommer vid inlärningen av kinesiskan.

Om Kina

Kina är för närvarande Europas andra största affärspartner. Enligt Eurostat växer affärsutbytet årligen. Enligt det europeiska dokumentet "Kina. Ett starategiskt dokument 2007-2013" kommer de bilaterala kontakterna att öka och uppta mer och mer branscher. Förutom affärskontakter kommer även kulturella kontakter samt studentutbytet att öka. Därför är det väldigt viktigt att Europeiska Unionens medborgare lär sig det kinesiska språket, kulturen och mentaliteten.

Enligt olika källor, även auktoriserade av den kinesiska staten, läser omkring 25-40 miljoner människor runt om i världen kinesiska idag och antalet växer ständigt. Man måste dock ha i åtanke att statistiken tar hänsyn till personer av kinesisk härkomst som bor utanför Kina samt minoriteter som bor innanför landets granser. De flesta europeer tycker att det kinesiska språket är för svårt och försöker inte ens påbörja utbildningen. För att promota samarbetet mellan den Europeiska Unionen och Kina, har Unionens kommitee finansierat ett program EU-China Managers Exchange and Training Programme, METP, som har visat sig vara en stor framgång. Dock så har endast en tredjedel utav de studenter som har fått en möjlighet att åka till Kina nyttjat denna.

Kinesiskan kan verka vara ett väldigt svårt språk för europeer, mest pga. den stora skillnaden från de europeiska språken. Det komplicerade teckensystemet samt det svara uttalet bidrar till att man avstår från att lära sig språket. Dessutom är utbudet utav språkkurser inte särskilt omfattande. Traditionella språkkurser är kostsamma samt tidskrävande och avskräcker den potentielle studenten, som ofta saknar motivation. Bristen på kurslitteratur som är åldersanpassad är ännu en faktor som försvårar inlärningsprocessen.